ساعات بازگشایی روزانه

۱۲:۰۰ - ۲۳:۰۰

آشپزخانه

۱۲:۰۰ - ۲۲:۳۰

Adenauerallee 70
20097 Hamburg
(+49) 40 280 089 92
(+49) 40 241 740
info@restaurant-teheran.de